Gaspersz, N., Fransina, E., & Ngarbingan, A. (2022). Uji Aktivitas Penghambatan Enzim α-Amilase dan Glukoamilase dari Ekstrak Etanol Daun Kirinyuh (Chromolaena odorata L.). JURNAL KIMIA MULAWARMAN, 19(2), 51-57. doi:10.30872/jkm.v19i2.1120